ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជាប់កិច្ចសន្យា​

២០ កុម្ភៈ ២០២០

កម្មវិធី​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​គម្រោង​ទូទាត់​ឆ្លង​ដែន​តាម​រយៈ​ QR​ Code​ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​ថៃ​ នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​

១៨ កុម្ភៈ ២០២០

កិច្ចប្រជុំ​ទ្វេភាគី​រវាង​ធនាគារកណ្តាល​ថៃ​និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ ប្រទេស​ថៃ​

១៨ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥២

១៨ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥២

១៨ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​គម្រោង​ទូទាត់​ឆ្លង​ដែន​ តាម​រយៈ​ QR​ Code​ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​

១៨ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​លើក​ទី​៥០​

១៣ កុម្ភៈ ២០២០

បទបញ្ជាសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១២ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥១

១១ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥១

១១ កុម្ភៈ ២០២០