ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៦​

១៣ វិចិ្ឆកា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ២៦​

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​ លើក​ទី​៤៤​

០៥ វិចិ្ឆកា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​

០២ វិចិ្ឆកា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

២៤ តុលា ២០១៨

កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​សមាហរណកម្ម​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាន់ខ្ពស់​របស់​អាស៊ាន​ លើក​ទី​១៦​

១៨ តុលា ២០១៨

ពិធី​បើក​សម្ពោធ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ ធនាគារ​ ប្រេ​ដ​ប៊ែ​ង​ (​ខេ​ម​បូ​ឌា​)​ ភី​អិ​ល​ស៊ី​ សាខា​ខេត្តសៀមរាប​

១៧ តុលា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៥​

១៦ តុលា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២៥​

១៦ តុលា ២០១៨

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៦០​ ត្រីមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​

១១ តុលា ២០១៨