ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៥២

១១ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី កម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១០ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៥១

០៤ កុម្ភៈ ២០២០

កម្មវិធី​ប្រឡង​ឆ្លង​ក្របខ័ណ្ឌ​សម្រាប់​មន្ត្រី​បុគ្គលិក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០១ កុម្ភៈ ២០២០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

៣០ មករា ២០២០

សិក្ខាសាលា​ ថ្នាក់​តំបន់​ ស្តី​ពី​ “​ ក្របខ័ណ្ឌ​តាមដាន​ និង​វាយតម្លៃ​សម្រាប់​បរិ​យា​បន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​”​

២៩ មករា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១០ ឆ្នាំទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

២៩ មករា ២០២០

ការ​ប្រឡង​លើក​ទី​២៧​ តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ សម្រាប់​វគ្គ​ FSI​ Connect​

២៨ មករា ២០២០

ពិធី​ សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ រាជធានី​ ខេត្ត​

២៦ មករា ២០២០

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ទទួល​ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​ លោក​ David​ Cowen​ និង​ លោក​ Ojima​ Yasuhisa​

២៤ មករា ២០២០