ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LCPO)​ លើក​ទី​២៣​

១៤ សីហា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ កម្រិត​សញ្ញាបត្រ​ បរិញ្ញាបត្រ​សង្គម​សាស្ត្រ​ និង​មនុស្ស​សាស្ត្រ​ ឯកទេស​ប្រវត្តិវិទ្យា​

០៧ សីហា ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៥​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៨​

០៦ សីហា ២០១៨

ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ ស្តី​ពី​ ការ​តាមដាន​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​

០២ សីហា ២០១៨

ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី​ ការ​តាមដាន​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​

៣១ កក្កដា ២០១៨

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៨​ ត្រីមាស​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧​

៣០ កក្កដា ២០១៨

ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៤​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៨​

២៥ កក្កដា ២០១៨

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ផ្អែក​លើ​ហានិភ័យ​

២៣ កក្កដា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ២២​

១៧ កក្កដា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២២​

១៧ កក្កដា ២០១៨