ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញានិងត្រាថ្មីរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

១២ មករា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៩៧

១១ មករា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី៩៧

១១ មករា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៩៧

០៤ មករា ២០២២

ប្រកាសស្ដីពីការប្រើប្រាស់អត្រា SOFR ជំនួស LIBOR

០៣ មករា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Online Banking System - OBS)

៣១ ធ្នូ ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Online Banking System - OBS)

៣១ ធ្នូ ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

៣០ ធ្នូ ២០២១

សារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តមូលប័ត្ររដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៩ ធ្នូ ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី៨ ស្តីពី បញ្ហាប្រឈម និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា

២២ ធ្នូ ២០២១