ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១២ ឆ្នាំទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១៩ មីនា ២០២០

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៣ ឆ្នាំទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

១៩ មីនា ២០២០

ប្រកាសស្តីពី ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច នៃប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

១៨ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៥៤

១៨ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការលើកទឹកចិត្តការប្រើប្រាស់សេវាអេឡិចត្រូនិក

១៨ មីនា ២០២០

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ចេញនូវវិធានការគាំទ្រ៥ចំណុច ដើម្បីផ្តល់សន្ទនីយភាពបន្ថែម ដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅរួមចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩

១៨ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥៣

១៧ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី យុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀល

១៧ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥៣

១៧ មីនា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៥៣

១០ មីនា ២០២០