ព័ត៌មាន
វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី​ ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFRS)
០៨ កញ្ញា ២០១៧

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី​ ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ​ (International​ Financial​ Reporting​ Standard​ -​ IFRS)​ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ។​ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ក្នុង​រយៈពេល​បី​ស​ប្តា​ហ៍​ ក្រោម​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​របស់​រតនាគារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ក្នុង​គោលបំណង​បណ្តុះបណ្តាល​និង​ពង្រឹងសមត្ថភាព​មន្ត្រី​បង្គោល​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ឲ្យ​បាន​យល់​ច្បាស់​ពី​គោលការណ៍​ស្តង់ដារ​ស្តី​ពី​ការ​រាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ ដើម្បី​ត្រៀមខ្លួន​ក្នុង​ការ​វិភាគ​ និង​វាយតម្លៃ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​អនុលោម​តាម​ស្តង់ដារ​រាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩​ ខាង​មុខ​ ។​