ព័ត៌មាន
លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ ក្រុម​បេសកកម្ម​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​
១១ តុលា ២០១៧

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​ Hiroyuki​ Aoki​ ជំនាញការ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ អម​ដោយ​ លោក​ Steve​ Schuster​ ជំនាញការ​ជាន់ខ្ពស់​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​,​ លោកស្រី​ Benita​ Ainabe​ ជំនាញការ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្នែក​ទីផ្សារ​មូលធន​ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​។​ គោលបំណង​នៃ​ជំនួប​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​សកម្មភាព​គោលនយោបាយ​ក្រោម​អនុ​កម្មវិធី​ទី​២​ និង​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ក្រោម​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​បរិ​យា​ប័ន្ន​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (IFSD)​។​ 
​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​បាន​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​ដំណើរការ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​សកម្មភាព​គោលនយោបាយ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជា​ពិសេស​ ទៅ​លើ​ការ​លើកកម្ពស់​បរិ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​កិច្ច​ការពារ​អតិថិជន​។​