ព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ពី​សាធារណជន​
២៩ មីនា ២០១៨


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ