ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​អំពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​អនុ​កម្មវិធី​ទី​២​នៃ​ IFSD​
១១ មិថុនា ២០១៨

លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោកស្រី​ Benita​ Ainia​ ជំនាញការ​ផ្នែក​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ទីផ្សារ​មូលធន​និង​ក្រុម​បេសកកម្ម​ អំពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុ​កម្មវិធី​ទី​២​ នៃ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកបដោយ​បរិ​យា​ប័ន្ន​ (IFSD)​។​ គួរ​បញ្ជាក់​ថា​ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ តែងតែ​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក៏​ដូច​ជា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ក៏​ដូច​ជា​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នានា​ក្នុង​គោលដៅ​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ឱ្យ​កាន់តែ​មានការ​រីក​ចម្រើន​ថែម​ទៀត​។​