សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
១៦ កញ្ញា ២០១៦

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

 

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

 

ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រលើ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងរួមចំណែកក្នុង ការអនុវត្តវិធាន ការឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការណ៍ធ្លាក់ចុះតម្លៃកសិផល​ ជាពិសេសស្រូវ-អង្ករ នាពេលបច្ចុប្បន្ន កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និង សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាព និងសែ្វងរកដំណោះសមស្របជូនប្រជាកសិករ ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ ចុះនៃតម្លៃកសិផល ។

ជារួម គ្រឹះស្ថានធនាគារនិង ហិរញ្ញវត្ថុបានតាមដាន ការផ្តល់ឥណទានទៅវិស័យកសិកម្ម យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់​ ហើយគ្រឹះស្ថានបាននិងកំពុង ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគាំទ្រ ការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះ ជាពិសេស ស្រូវ-អង្ករ តាមរយៈការផ្តល់ឥណទាន ដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងប្រជាកសិករ ។

ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យវិស័យធនាគារ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើឲ្យ សមាគមធនាគារ នៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ពិចារណាទៅលើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

១. ស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ បន្តនិងពង្រីកឥណទានដល់វិស័យកសិកម្ម ជាពិសេសលើផ្នែកស្រូវ-អង្ករ ក្នុងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ

២. ស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ពិចារណាបន្ធូរបន្ថយលើល័ក្ខខ័ណ្ឌសងឥណទាន​ ចំពោះអតិថិជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងលើ

៣. ស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បន្តតាមដាន និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថជន ដែលរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្រប និង

៤. ស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា បន្តអនុវត្តយន្តការកិច្ចការពារអតិថិជន ស្រ​ប តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ។

ជាការឆ្លើយតបសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានទទួលយកសំណើទាំងនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកសមាគមដែលជាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់យកទៅអនុវត្ត ។

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីម៉ែល: nbccommunicationunit@nbc.org.kh

ទូរស័ព្ទ: 023 990 196