សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម រវាង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
១៩ កញ្ញា ២០១៦


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ