សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ និង​ចែករំលែក​បទ​ពិសោធន៍​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រៀបចំ​ការ​វាយតម្លៃ​ហានិភ័យ​ ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​របស់​ការិយាល័យ​ស៊ើបអង្កេត​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​នៃ​ធនាគារកណ្តាល​ឡាវ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ឡាវ​ នៅ​អង្គភាព​ស៊ើបការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
២៧ ធ្នូ ២០១៦ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ