សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ផែនការ​សកម្មភាព​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ដាក់​បញ្ចូល​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​
២៧ កញ្ញា ២០១៧


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ