សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កិច្ចប្រជុំ​ស្តី​ពី​ "​តួនាទី​ និង​គោលនយោបាយ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​"​
០២ តុលា ២០១៧


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ