សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ផ្សាយអត្រាប្តូរប្រាក់ទ្វេភាគី (រៀលនិងយ៉ន់) នៅទីផ្សារអន្តរធនាគារនៅតំបន់ស្វយ័យ Guangxi Zhuang ប្រទេសចិន
១៤ កញ្ញា ២០១៧


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ