សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ទិវាប្រាក់រៀល អបអរសាទរខួបលើកទី៣៨ នៃការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ
២១ មីនា ២០១៨


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ