របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២១
២២ កក្កដា ២០២១
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០
២៥ មករា ២០២១
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២០
០៧ កក្កដា ២០២០
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
៣០ មករា ២០២០
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
៣០ មករា ២០១៩
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​
១៧ កក្កដា ២០១៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨
១៨ ឧសភា ២០១៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ និង ទិសដៅ ការងារឆមាសទី២
០៤ សីហា ២០១៧
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧
៣១ ធ្នូ ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី ១ និង ទិសដៅការងារឆមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៦
២២ សីហា ២០១៦