របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ និង ទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៥
០៥ សីហា ២០១៥
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៥
១០ មេសា ២០១៥
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​ ១​ និង​ ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​ ២​ ឆ្នាំ​២០១៤​
០២ មករា ២០១៥
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៤
១៣ មករា ២០១៤
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៣
២២ មេសា ២០១៣
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និង​​ ទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០១២
០៨ វិចិ្ឆកា ២០១២
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១២
០១ មីនា ២០១២
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និង​​ ទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០១១
១៣ កញ្ញា ២០១១
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១១
២៩ មិថុនា ២០១១
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៩ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១០
១៦ កក្កដា ២០១០