របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៩
២៥ មីនា ២០០៩
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០០៨
៣០ មិថុនា ២០០៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៨
១២ មីនា ២០០៨
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆមាសទី១​ឆ្នាំ​២០០៧
២២ សីហា ២០០៧
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៦
៣១ ធ្នូ ២០០៦
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៥
៣១ ធ្នូ ២០០៥
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៤
៣១ ធ្នូ ២០០៤
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០២
៣១ ធ្នូ ២០០២