ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៦០​ ត្រីមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

១១ តុលា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៩​ ត្រីមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

១៦ សីហា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៨​ ត្រីមាស​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

៣០ កក្កដា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៧​ ត្រីមាស​ទី៣​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១១ មករា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៦​ ត្រីមាស​ទី២​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៥​ ត្រីមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

០៤ កញ្ញា ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥៤ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៥ មេសា ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥៣ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០២ មករា ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥២ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៥ តុលា ២០១៦
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៥ តុលា ២០១៦