ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៦២ ត្រីមាស​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

០៨ ឧសភា ២០១៩
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៦១ ត្រីមាស​ទី៣​ ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

៣០ មករា ២០១៩
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៦០​ ត្រីមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

១១ តុលា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៩​ ត្រីមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

១៦ សីហា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៨​ ត្រីមាស​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

៣០ កក្កដា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៧​ ត្រីមាស​ទី៣​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១១ មករា ២០១៨
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៦​ ត្រីមាស​ទី២​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីងទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​៥៥​ ត្រីមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

០៤ កញ្ញា ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥៤ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៥ មេសា ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥៣ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០២ មករា ២០១៧