ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៥ តុលា ២០១៦
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៥០ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

២៦ មេសា ២០១៦
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៩ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

២៨ មីនា ២០១៦
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៨ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

១៣ វិចិ្ឆកា ២០១៥
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៧ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

២៥ សីហា ២០១៥
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៦ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

២៥ សីហា ២០១៥
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៥ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៤ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៣ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១៧ តុលា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤២ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤