ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣២ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣០ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១០
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​២៩ ​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា ត្រីមាស​ទី៣ ​ឆ្នាំ​២០១០​
ខេមរភាសា

៣១ ឧសភា ២០១១
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​២០ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៩ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៨
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៨ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៧
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៧ ​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ កញ្ញា ២០០៧
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៦ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៧
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៥ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៧