ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៤ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៣ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១៧ តុលា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤២ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤១ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤០ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៩ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៨ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៦ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២៧ ឧសភា ២០១៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៥ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២៧ សីហា ២០១២