ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៤ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៣ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣២ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣០ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១០
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​២៩ ​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា ត្រីមាស​ទី៣ ​ឆ្នាំ​២០១០​
ខេមរភាសា

៣១ ឧសភា ២០១១
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​២០ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៩ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៨
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៨ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៧
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៧ ​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ កញ្ញា ២០០៧