ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៦ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៧
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៥ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៧
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ១៤ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៦
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ១៣ ​ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា ​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ កញ្ញា ២០០៦
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ១២ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៦
ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១១ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៦
ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ១០ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៥
ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៩ ​ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ កញ្ញា ២០០៥
ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៨ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៥
ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៧ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៥