របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារពាណិជ្ជ

ឆ្នាំ :
ធនាគារ​ វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ខេមរភាសា
ធនាគារ​ អេ អ៊ិន ហ្សេត​ រ៉ូយ៉ាល់ (កម្ពុជា)ខេមរភាសា
ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជាខេមរភាសា
ធនាគារ​ ចិន លីមីធិត សាខាភ្នំពេញខេមរភាសា
ធនាគារ​ ឥណ្ឌា សាខាភ្នំពេញខេមរភាសា
ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរខេមរភាសា
ធនាគារ​ កម្ពុជាអាស៊ី ចំកាត់ខេមរភាសា
ធនាគារ​ មេគង្គកម្ពុជា មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកំរិតខេមរភាសា
ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អខេមរភាសា
ធនាគារ​ កម្ពុជាពាណិជ្ជ ចំកាត់ខេមរភាសា
ធនាគារ​ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ធនាគារ​ កាណាឌីយ៉ា ក.អខេមរភាសា
សាជីវកម្មធនាគារកាថេយូណៃធីតកម្ពុជា ចំកាត់ខេមរភាសា
ធនាគារ​ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ធនាគារ​ ពាណិជ្ជទី១ សាខាភ្នំពេញខេមរភាសា
ធនាគារ​ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជាខេមរភាសា
ធនាគារ ហុង លីអុង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារ អាយស៊ីប៊ីស៊ី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញខេមរភាសា
ធនាគារ​ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ធនាគារ​ ក្រុងថៃ ចំកាត់ (មហាជន) សាខាភ្នំពេញខេមរភាសា
ធនាគារ​ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា)​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ធនាគារ​ អ៊ឹម​ប៊ី​​ ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ កម្ពុជាខេមរភាសា
ធនាគារ មេហ្គា​ អ៊ិនធើណេសិនណល ខមមើសលប៊ែង ខូអិលធីឌី សាខាភ្នំពេញខេមរភាសា
ធនាគារ​ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ ពាណិជ្ជខេមរភាសា
ធនាគារ​ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឌូឆៃណាខេមរភាសា
ធនាគារ​​ សាយហ្គន ធឿនទីន ខេមបូឌា​ ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារ សៃហ្គន-ហាណូយកម្ពុជា​ ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារ​ ស៊ិនហាន ខ្មែរខេមរភាសា
ធនាគារ តៃវ៉ាន់ខូអបភើររេធីវ​ សាខាភ្នំពេញខេមរភាសា
ធនាគារ​ សហពាណិជ្ជ ក.អខេមរភាសា
ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈខេមរភាសា
ធនាគារ​ កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ វៀតណាម សាខាកម្ពុជាខេមរភាសា