ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៨ ឆ្នាំទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១២ វិចិ្ឆកា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៧ ឆ្នាំទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

២៦ កញ្ញា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៦ ឆ្នាំទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៥ សីហា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៥ ឆ្នាំទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

២៣ កក្កដា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៤ ឆ្នាំទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១៦ កក្កដា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៣ ឆ្នាំទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១៦ កក្កដា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤២ ឆ្នាំទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១២ ឧសភា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤១ ឆ្នាំទី២១ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១២ ឧសភា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤០ ឆ្នាំទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៩ ឆ្នាំទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២០ មករា ២០១៤