ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៥ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣១ មករា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៨ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៧ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២១ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៦ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២១ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៥ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ ឧសភា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៤ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៣ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៨
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧២ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ កុម្ភៈ ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧១ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៨
ខេមរភាសា

៣១ មករា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧០ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៧