ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៣ ឆ្នាំទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៩ កក្កដា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣២ ឆ្នាំទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៩ កក្កដា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣១ ឆ្នាំទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣០ ឆ្នាំទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៨ ឆ្នាំទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៨ ឆ្នាំទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៧ ឆ្នាំទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៦ ឆ្នាំទី២០ ខែសីហាឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៥ ឆ្នាំទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៤ ឆ្នាំទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១២