ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៦ ឆ្នាំទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៥ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១៥ កុម្ភៈ ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៤ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១១ មករា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៣ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៥ មករា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១២ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៥ មករា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១១ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១៥ វិចិ្ឆកា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១០ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

២២ សីហា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៩ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៨ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០១១​
ខេមរភាសា

២៦ កក្កដា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៧ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

២០ ឧសភា ២០១១