ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៦ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៥ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ វិចិ្ឆកា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៤ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ តុលា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៣ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ កញ្ញា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០២ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ សីហា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០១ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ កក្កដា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០០ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ មិថុនា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៩ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ ឧសភា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៨ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ មេសា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៧ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ មីនា ២០១០