ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦២ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦១ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦០ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ កុម្ភៈ ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៩ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ មករា ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០០៦
ខេមរភាសា

០៤ កញ្ញា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៦
ខេមរភាសា

០១ សីហា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៣ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៦
ខេមរភាសា

០១ កក្កដា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥១ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភ​ា​​​​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ ឧសភា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែមេសា ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០០៦