ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
​ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៥​ ឆ្នាំ​ទី​២៤​ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១៦
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៤​ ឆ្នាំ​ទី​២៤​ ខែ​ សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៦
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៧៣ ឆ្នាំទី២៤ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៥ តុលា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៧២ ឆ្នាំទី២៤ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៥ តុលា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៧១ ឆ្នាំទី២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

១៦ សីហា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៧០ ឆ្នាំទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

១៦ សីហា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៩ ឆ្នាំទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៤ កក្កដា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៨ ឆ្នាំទី២៤ ខែកុម្ភ​​​ៈ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៤ កក្កដា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៧ ឆ្នាំទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៦ ឆ្នាំទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១៦