ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៥ ឆ្នាំទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៤ ឆ្នាំទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៧ មេសា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៣ ឆ្នាំទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១២ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥២ ឆ្នាំទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥១ ឆ្នាំទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥០ ឆ្នាំទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៩ ឆ្នាំទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៨ ឆ្នាំទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១២ វិចិ្ឆកា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៧ ឆ្នាំទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

២៦ កញ្ញា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៦ ឆ្នាំទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៥ សីហា ២០១៤