ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៥ ឆ្នាំទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

២៣ កក្កដា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៤ ឆ្នាំទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១៦ កក្កដា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៣ ឆ្នាំទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១៦ កក្កដា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤២ ឆ្នាំទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១២ ឧសភា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤១ ឆ្នាំទី២១ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១២ ឧសភា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤០ ឆ្នាំទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៩ ឆ្នាំទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២០ មករា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៨ ឆ្នាំទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២០ មករា ២០១៤
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៧ ឆ្នាំទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៦ ឆ្នាំទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣