ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៧០ ឆ្នាំទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

១៦ សីហា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៩ ឆ្នាំទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៤ កក្កដា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៨ ឆ្នាំទី២៤ ខែកុម្ភ​​​ៈ ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៤ កក្កដា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៧ ឆ្នាំទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៦ ឆ្នាំទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៥ ឆ្នាំទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

២៣ មីនា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៤ ឆ្នាំទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

១០ កុម្ភៈ ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៣ ឆ្នាំទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

២៧ មករា ២០១៦
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦២ ឆ្នាំទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

២៧ មករា ២០១៦
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៦១​ ឆ្នាំ​ទី​២៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥​
ខេមរភាសា

២២ ធ្នូ ២០១៥