របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារឯកទេស

ឆ្នាំ :
ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ក្រុមហ៊ុនមហាជន​ ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស អានកូខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស អង្គរ កាពីតាលខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហិ្វក ឌីវេឡុបមេន ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស ខេម ខាប់ភីថល ​លីមីតធីតខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស ខេមខូ ខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ(ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស វិនិយោគទី​១ខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស ខ្មែរ ភីអិលស៊ី​ខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស អកស៍ឡី វើលប្រ៊ីដ ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស ភី អេច​ អែស អ៊ឹម អ៊ី ចំកាត់ខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស តូម៉ាតូខេមរភាសា
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីតខេមរភាសា