គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧១ ផ្លូវ​លេខ ១៦៣ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២១៧ ៩៤២ / ៩៣០ ០០០

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៧ ៩៤២

អ៊ីមែល : info@kredit.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.kredit.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បា្រសាក់

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ២១២ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៩ ៩១១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៦ ៣៦២

អ៊ីមែល : info.pp@prasac.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.prasac.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ (ខេមបូឌា) អិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៧២១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៦៩ ២៦៩

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២១៦ ២២០

អ៊ីមែល : vfc-information@wvi.org

គេហទំព័រ : http://www.visionfund.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ​ លីមីតធីត

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៦០៦ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៣០៤ / ២២៤ ១០២

អ៊ីមែល : info@hkl.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.hkl.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ៣៥ បេអា ​ផ្លូវលេខ ១៦៩​ សង្កាត់វាលវង់ ​ខណ្ឌ ៧ មករា​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៩៤២ / ៩៩១ ៣៤២

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៤២

អ៊ីមែល : info@amret.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.amret.com.kh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : អាគារលេខ២៨៥ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២៣ ៩៩៣ ០៦២, (៨៥៥-២៣) ៨៦១ ៤៦១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២១ ៦៥០

អ៊ីមែល : info@amkcambodia.com

គេហទំព័រ : http://https://www.amkcambodia.com/

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន : ​អគារលេខ ៦៦៦​ បេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ​ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៦៤១

ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ២២០ ៦៤២

អ៊ីមែល : info@lolc.com.kh

គេហទំព័រ : http://www.lolc.com.kh