ព័ត៌មានថ្មីៗ
ប្រកាសស្តីពី សមាជិកភាពប្រព័ន្ធ FAST និង ប្រព័ន្ធ Central Shared Switch

១៩ ឧសភា ២០១៦

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៥

១៩ ឧសភា ២០១៦

ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​កម្មវិធី​ ភាព​ជា​ដៃគូ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​រវាង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជាមួយ​ធនាគារកណ្តាល​កូរ៉េ​

១១ ឧសភា ២០១៦

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សហការជាដៃគូជាម្ួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច

១១ ឧសភា ២០១៦

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៦ ឆ្នាំទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

០៦ ឧសភា ២០១៦

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៦៧ ឆ្នាំទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

០៦ ឧសភា ២០១៦

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ ថ្នាក់ទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាល និងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ាន+៣

០៥ ឧសភា ២០១៦

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត...
ទំនាក់ទំនង

បើសិនលោកអ្នកមានសំណួរ ឬមតិផ្សេងៗ សូមផ្ញើអីុម៉ែល : nbccommunication@nbc.org.kh
អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់ : ២៧ ឧសភា ២០១៦
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ : ៤,០៧៧ រៀល / ដុល្លារ
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអូស្រ្តាលី ២,៩៤៧ ២,៩៧៧
យ៉ន់ចិន ៦២២ ៦២៨
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៥៦៥ ៤,៦១១
រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត...
យុទ្ទនាការ តោះ! និយាយពីលុយ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។ សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយុទ្ធនាការនេះ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សំណួរចម្លើយ (FAQs)
សារៈសំខាន់នៃប្រាក់រៀល
សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា